Od roku 1991

Demonta, spol. s r. o. bola založená dňa 20. 11. 1991 ako nástupca
Prefmonty š.p. Bratislava stredisko Košice. Košická pobočka Prefmonty š.p.
bola charakteristická svojou špecializáciou na rôzne druhy odstrelov, ktoré
boli častokrát veľmi náročné ale vďaka kvalitnému tímu strelmajstrov a
technických vedúcich odstrelov vždy úspešne zvládnuté. Po pretransformovaní
sa na spoločnosť s ručením obmedzeným si spoločnosť ponechala svoje
atribúty kvality práce. Know-how ako aj tím pracovníkov ostal zachovaný a
spoločnosť vyvíja svoje aktivity až dodnes, čo je zárukou že spoločnosť je
v danom odbore skutočným profesionálom.

Dlhodobo Demonta spol. s r. o. zamestnáva 20 pracovníkov v trvalom
pracovnom pomere. Firma má vlastné strojné a mechanizačné vybavenie, t. j.
demolačné pásové rýpadlá, žeriavy, čelné kolesové nakladače, nákladné autá,
vrtné súpravy, kompresory, mobilné drviče a triediče, diamantovú techniku
a rôzne ručné náradia s ktorými je schopná vykonávať všetky dostupné
spôsoby demolácií. Spoločnosť sa taktiež venuje recyklačnej činnosti
dobývaniu a ťažbe kameniva v kameňolomoch. Dôraz kladený na profesionalitu
a efektívnosť vykonávaných prác sa odráža na celkových nákladoch a tým
ovplyvňuje celkovú cenu. Vďaka tomu Demonta spol. s r. o. patrí medzi
dlhodobo najlacnejšie a v danom odbore najkvalitnejšie firmy na Slovensku.

Since 1991

Demonta, Ltd was founded on 20th  of November 1991 as a successor of Prefmonta Bratislava state enterprise, branch Košice. The Košice branch of Prefmonta Bratislava was characterized by its specialization in various types of blasting works, which were often very demanding but always successfully managed thanks to a high-quality team of explosives engineers. After transforming into a Ltd, the company retained its attributes of work quality. The know-how as well as the team of workers and explosives engineers has been preserved and the company continues its activities to theese days, which is a guarantee that the company is a true professional in its scope. 

For a long time, Demonta Ltd. employs 20 workers on a permanent basis. The company has its own machinery and mechanization equipment as demolition crawler excavators, cranes, front wheel loaders, trucks, blasting drill rigs, compressors, mobile crushers and screeners, diamond core drilling and concrete cutting technology and various hand tools with which it is able to perform all available methods of demolition. The company is also engaged in recycling, quarrying and extraction of aggregates in quarries. The emphasis placed on the professionalism and efficiency of the work performed is reflected in the total costs and thus affects the total price. Thanks to that, Demonta Ltd belongs to the cheapest and in its scope to the best companies in Slovakia for a long time.